Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Δημόσια διαβούλευση σχεδίου Νόμου «Διαχείριση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων, και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες»

Στις 14 Μαρτίου 2023, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο “opengov” σχέδιο Νόμου, στο Μέρος Α’ (άρθρα 1-26) του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαχείριση από το Ελληνικό Δημόσιο των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων, και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

Περαιτέρω, στα άρθρα 57 και 58 περιλαμβάνονται διατάξεις για την τροποποίηση (αντίστοιχα) των άρθρων 38 («Αρμόδια στελέχη») και 6 («Αρμόδιες αρχές») του Νόμου 4557/2018.

Τέλος, στο Μέρος Γ’ (άρθρα 46-56) του εν λόγω σχεδίου Νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις για τη λήψη μέτρων κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (‘PEPP’).

Σχέδιο Νόμου