Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από τη χρηματοδότηση «κυβερνοεπιθέσεων» με τη μορφή “ransomware”

Στις 14 Μαρτίου 2023, η ‘FATF’ δημοσίευσε 54σέλιδη έκθεση για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από τη χρηματοδότηση «κυβερνοεπιθέσεων» με τη μορφή “ransomware”.

Στην έκθεση αυτή αποτυπώνεται η μεθοδολογία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες «κυβερνοεπιθέσεων», ενώ περιλαμβάνονται στοχευμένες συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές προς τα κράτη για τον εντοπισμό και διερεύνηση αυτών των εγκληματικών προσόδων.

Έκθεση FATF