Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (‘EPC’) της τρίτης έκδοσης των “Implementation Guidelines” του σχήματος “SEPA Request to Pay” (‘SRTP’)

Στις 3 Μαρτίου 2023, το ‘EPC’ δημοσίευσε την 3η έκδοση των “Implementation Guidelines” του σχήματος “SEPA Request to Pay” (‘SRTP’). Η εν λόγω έκδοση καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:

Η 3η έκδοση των “Implementation Guidelines” θα τεθεί σε εφαρμογή στις 30 Νοεμβρίου 2023.