Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Γνωμοδότηση της EBA αναφορικά με το όριο ανάμεσα στις διατάξεις του τραπεζικού χαρτοφυλακίου και του χαρτοφυλακίου συναλλαγών (πρότυπα FRTB)

Στις 27.2.2023 η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε γνωμοδότηση «για την εφαρμογή των διατάξεων που σχετίζονται με το όριο ανάμεσα στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο και το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και τη μεταφορά εσωτερικού κινδύνου μεταξύ των βιβλίων, σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/876».

Κεντρικό σημείο της γνωμοδότησης αποτελεί η σύσταση της ΕΒΑ προς τις αρμόδιες αρχές να μην δίνουν προτεραιότητα σε οποιαδήποτε εποπτική δράση ή μέτρο επιβολής, αναφορικά με τις νέες διατάξεις σχετικά με το όριο μεταξύ τραπεζικού βιβλίου και βιβλίου συναλλαγών.

Σκοπός της γνωμοδότησης είναι να μειώσει τον φόρτο ενσωμάτωσης του αναθεωρημένου πλαισίου για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (FRTB).

Γνωμοδότηση EBA