Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Έκθεση Ενιαίου Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB) για την εξέλιξη των μακρο-προληπτικών εργαλείων για σκοπούς κυβερνοανθεκτικότητας (cyber resilience)

Στις 15 Φεβρουαρίου 2023 το Ενιαίο Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) δημοσίευσε έκθεση με στόχο την εξέλιξη των μακρο-προληπτικών εργαλείων για σκοπούς κυβερνοανθεκτικότητας (cyber resilience).

Η έκθεση, η οποία προετοιμάστηκε εν μέσω γεωπολιτικών συνθηκών αυξανόμενου κινδύνου στον κυβερνοχώρο, τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η κυβερνοανθεκτικότητα. Για τον σκοπό αυτό, το ESRB προτρέπει τις αρμόδιες αρχές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να παρουσιάσουν πρόοδο στα εξής σημεία:

  1. Σενάριο δοκιμών για την κυβερνοανθεκτικότητα (Cyber Resilience Scenario Testing): Πρόκειται για ένα εργαλείο ανάλυσης που προτείνεται να εφαρμοστεί πιλοτικά το συντομότερο δυνατόν και έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδράμει τις αρχές στο να α) ελέγχουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης και ανάκαμψης του χρηματοπιστωτικού συστήματος υπό αυστηρά, αλλά πιθανά σενάρια κυβερνοπεριστατικών, β) αξιολογούν την επίδραση αυτών των σεναρίων στη χρηματοπιστωτική και λειτουργική σταθερότητα, και γ) να εντοπίζουν τομείς όπου απαιτείται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος στον κυβερνοχώρο.
  2. Στόχοι Αντοχής από Συστημικές Επιπτώσεις (Systemic Impact Tolerance Objectives): Συνιστούν ένα επιπλέον εργαλείο ανάλυσης με στόχο τον εντοπισμό και τη μέτρηση των επιπτώσεων των κυβερνοπεριστατικών για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, και την αξιολόγηση του πότε είναι πιθανό να παραβιαστούν τα επίπεδα αντοχής και να προκληθεί σημαντική διαταραχή.
  3. Εργαλεία διαχείρισης χρηματοπιστωτικής κρίσης (Financial crisis management tools): Σύμφωνα με την έκθεση, η αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων εργαλείων στην αντιμετώπιση κυβερνοπεριστατικών εξαρτάται από τη βαρύτητα της επίπτωσης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και από τον ρυθμό εξάπλωσης του περιστατικού.

Έκθεση ESRB