Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Συμμετοχή της ΕΕΤ στη διαβούλευση της ΕΒΑ σχετικά με τις διασταυρούμενες πρακτικές πωλήσεων (Cross-selling practices)

Στις 5 Μαρτίου 2015, η ΕΕΤ απέστειλε παρατηρήσεις και προτάσεις  επί του σχεδίου κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις διασταυρούμενες πρακτικές πωλήσεων (cross-selling practices) που τέθηκε σε διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Το εν λόγω σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών προβλέπει ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν εταιρίες όλων των κλάδων του χρηματοπιστωτικού συστήματος (τραπεζικός τομέας, τομέας κεφαλαιαγορών και ασφαλιστικός τομέας).

Οι έντεκα (11) προτεινόμενες κατευθυντήριες αρχές, μεταξύ άλλων, αφορούν τα ακόλουθα:

  • την παροχή πλήρους πληροφόρησης σχετικά με τα βασικά στοιχεία τιμολόγησης και κόστους τόσο για το προϊόν-πακέτο όσο και για κάθε επιμέρους προϊόν του,
  • την παροχή πλήρους πληροφόρησης σχετικά με λοιπά βασικά στοιχεία του προϊόντος, εκτός του κόστους, καθώς και για τους κινδύνους που αναλαμβάνει ο πελάτης επιλέγοντας την αγορά του πακέτου έναντι των μεμονωμένων προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτό,
  • την ξεκάθαρη παρουσίαση και έγκαιρη γνωστοποίηση των ως άνω πληροφοριών, καθώς και της τυχόν δυνατότητας του πελάτη να αγοράσει κάθε επιμέρους προϊόν του πακέτου μεμονωμένα,
  • την αξιολόγηση της ζήτησης και των αναγκών ή της καταλληλότητας του προϊόντος ως προς τον συγκεκριμένο πελάτη,
  • την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που διαθέτουν συνδεδεμένα ή ομαδοποιημένα προϊόντα,
  • την υιοθέτηση κατάλληλων μοντέλων αποδοχών του προσωπικού πωλήσεων για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων,
  • εφόσον προβλέπεται δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη για ορισμένα προϊόντα του πακέτου, την τήρηση του εν λόγω δικαιώματος, και
  • την παροχή στον πελάτη της δυνατότητας διαχωρισμού των ομαδοποιημένων προϊόντων χωρίς δυσανάλογο κόστος, εκτός αν βάσιμα και δικαιολογημένα η σχετική δυνατότητα κρίνεται ότι δεν είναι ρεαλιστική.

 

Σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών