Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Έκθεση της Μικτής Επιτροπής (Joint Committee) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ESAs) για τις εθνικές πρωτοβουλίες χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης στο πεδίο της ψηφιοποίησης με έμφαση στην κυβερνοασφάλεια και την πρόληψη της απάτης

Στις 12 Ιανουαρίου 2023, η Μικτή Επιτροπή των ‘ESAs’ δημοσίευσε 23σέλιδη έκθεση για τις εθνικές πρωτοβουλίες χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης στο πεδίο της ψηφιοποίησης με έμφαση στην κυβερνοασφάλεια και την πρόληψη των απατών.

Ειδικότερα, στην έκθεση αυτή αποτυπώνονται δώδεκα (12) βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να ακολουθήσουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών-μελών της ΕΕ, καθώς και φορείς του δημοσίου τομέα κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των πρωτοβουλιών τους στο πεδίο της χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης.

Η εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης βασίστηκε στο αποθετήριο που τηρεί – από τον Ιανουάριο 2022 - η Μικτή Επιτροπή των ‘ESAs’ στη θεματική της χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης και των πρωτοβουλιών ψηφιοποίησης από τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ.

Έκθεση

Αποθετήριο