Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Tροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του Νόμου 4557/2018»

Στις 9 Ιανουαρίου 2023, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 28) η υπ’ αριθμ. 139 ΕΞ 2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας επέρχονται τροποποιήσεις στην ισχύουσα υπ’ αριθμ. 125209 ΕΞ 2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 4750/8.9.2022) σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του Νόμου 4557/2018.

Ειδικότερα, προστίθενται:

  • (υπό τη μορφή κυτίου επιλογής) στην περ. β του Κεφαλαίου Δ του Παραρτήματος ΙΙ («Έντυπο αιτήματος παροχής πρόσβασης υπόχρεης οντότητας») μια σειρά από φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (π.χ. ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης κτλ.), και
  • στο Παράρτημα IV («ΚΑΔ υπόχρεων προσώπων») πέντε (5) νέοι ΚΑΔ.

ΦΕΚ Β’ 28/9.1.2023