Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554 «σχετικά με την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα» (‘DORA’) και της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2555 «σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ» (‘NISD 2’)

Στις 27 Δεκεμβρίου 2022, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

  • ο Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2554 «σχετικά με την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα» (‘DORA’),  και
  • η Οδηγία (ΕΕ) 2022/2555 «σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ» (‘NISD 2’).

Ο Κανονισμός τίθεται σε ισχύ στις 16 Ιανουαρίου 2023. Οι διατάξεις του εφαρμόζονται από τις 17 Ιανουαρίου 2025. Περαιτέρω, η Οδηγία τίθεται, επίσης, σε ισχύ στις 16 Ιανουαρίου 2023. Έως τις 17 Οκτωβρίου 2024, τα κράτη-μέλη της ΕΕ θεσπίζουν και δημοσιεύουν τα μέτρα που απαιτούνται, προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας.  Εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά από τις 18 Οκτωβρίου 2024. Από την ίδια ημερομηνία καταργείται η Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 (‘NISD 1’).

Τέλος, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2554 και η Οδηγία (ΕΕ) 2022/2555 συμπληρώνονται αντίστοιχα από τις διατάξεις των ακόλουθων δύο (2) Οδηγιών:

  • Οδηγία (ΕΕ) 2022/2556 «για την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ, 2014/65/ΕΕ, (ΕΕ) 2015/2366 και (ΕΕ) 2016/2341 όσον αφορά την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα για τον χρηματοπιστωτικό τομέα», και
  • Οδηγία (ΕΕ) 2022/2557 «για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων».