Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με το πλαίσιο υπολογισμού των εισφορών που θα καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στο εθνικό ταμείο εξυγίανσης και στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης

Στο πλαίσιο της έκδοσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού για την εξειδίκευση της μεθόδου υπολογισμού των εισφορών που θα καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στο εθνικό ταμείο εξυγίανσης (για το 2015) και στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (από το 2016), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε διαβούλευση ερωτηματολόγιο καλώντας τα πιστωτικά ιδρύματα να υποβάλλουν προτάσεις και παρατηρήσεις.

Η ΕΕΤ συμμετείχε στη διαβούλευση της Επιτροπής συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο βάσει των θέσεων που διατύπωσαν τα πιστωτικά ιδρύματα-μέλη της.