Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Μετάθεση της έναρξης ισχύος του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET-GR

Στις 17 Νοεμβρίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5853) η υπ’ αριθμ. 123/14.11.2022 Πράξη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, μέσω της οποίας τροποποιείται η ισχύουσα 122/15.9.2022 Πράξη.

Ειδικότερα, η έναρξη ισχύος του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET-GR μετατίθεται για τις 20 Μαρτίου 2023 (από 21 Νοεμβρίου 2022 που προβλεπόταν μέχρι πρότινος). Από την ίδια ημερομηνία καταργείται ο «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR», που είχε τεθεί σε ισχύ την 22η Ιουνίου 2015.

ΦΕΚ Β’ 5853/17.11.2022

ΦΕΚ Β’ 5020/26.9.2022