Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών όσον αφορά νέες κατευθυντήριες γραμμές προς τα ιδρύματα και τις αρχές εξυγίανσης για τη διενέργεια δοκιμών σε σχέση με τη δυνατότητα εξυγίανσης (resolvability testing)

Στις 15 Νοεμβρίου 2022,  η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης σε σχέση με την τροποποίηση των κατευθυντηρίων γραμμών για την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης των ιδρυμάτων βάσει των άρθρων 15 και 16 της BRRD (Resolvability Guidelines), με σκοπό την προσθήκη μιας νέας ενότητας για τη διενέργεια δοκιμών σε σχέση με τη δυνατότητα εξυγίανσης (resolvability testing).

Η ως άνω διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2023. 

Κείμενο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών