Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Συνεδρίαση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία

Με την από Γ.Δ.Ο.Π.0000007ΕΞ2014/Β.1 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της 5ης Ιανουαρίου 2015 συστήθηκε νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία (ΕΕ L 60 της 29.02.2014). Το έργο της Επιτροπής θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 30η Νοεμβρίου 2015.

Μεταξύ των φορέων που μετέχουν στις εργασίες της εν λόγω επιτροπής περιλαμβάνεται η ΕΕΤ.