Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του Νόμου 4557/2018

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 4750) η υπ’ αριθμ. 125209 ΕΞ 2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η διάρθρωση της οποίας είναι η εξής:

 • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον σκοπό της,
 • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται οι σχετικοί ορισμοί,
 • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για την πρόσβαση στο Μητρώο,
 • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έκταση των δικαιωμάτων πρόσβασης στο Μητρώο,
 • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία απόκτησης δικαιωμάτων πρόσβασης στο Μητρώο για την Αρχή του άρθρου 47 του Νόμου 4557/2018, τις ελεγκτικές αρχές και τις αρμόδιες αρχές,
 • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία απόκτησης δικαιωμάτων πρόσβασης στο Μητρώο για τα υπόχρεα πρόσωπα,
 • στο άρθρο 7 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία απόκτησης δικαιωμάτων πρόσβασης για τους χρήστες του συστήματος,
 • στο άρθρο 8 περιλαμβάνονται διατάξεις για την απόκτησης δικαιωμάτων πρόσβασης στο Μητρώο για τα μέλη του ευρύτερου κοινού,
 • στο άρθρο 9 περιλαμβάνονται διατάξεις για την καταβολή τέλους πρόσβασης (ήτοι ετήσιο τέλος 120 ευρώ για τα υπόχρεα πρόσωπα),
 • στο άρθρο 10 περιλαμβάνονται διατάξεις για την καταγραφή στοιχείων των χρηστών και τη διαδικασία ενημέρωσης των υπόχρεων καταχώρισης,
 • στο άρθρο 11 περιλαμβάνονται διατάξεις για την πολιτική ορθής χρήσης των δεδομένων που διατίθενται και λόγοι διακοπής παροχής της πρόσβασης,
 • στο άρθρο 12 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας πρόσβασης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ήτοι για τα υπόχρεα πρόσωπα η 1η Νοεμβρίου 2022 και για το ευρύτερο κοινό η 1η Δεκεμβρίου 2022), και
 • στο άρθρο 13 περιλαμβάνονται οι καταργούμενες διατάξεις.

Περαιτέρω, στην εν λόγω Απόφαση περιλαμβάνονται τα εξής τέσσερα (4) Παραρτήματα:

 • Παράρτημα Ι: «Έντυπο αιτήματος παροχής πρόσβασης κατ’ άρθρο 20 παρ. 7 του Νόμου 4557/2018»,
 • Παράρτημα ΙΙ: «Έντυπο αιτήματος παροχής πρόσβασης υπόχρεης οντότητας κατ’ άρθρο 20 παρ. 7 του Νόμου 4557/2018»,
 • Παράρτημα ΙΙΙ: «Έντυπο αιτήματος παροχής πρόσβασης κατ’ άρθρο 20 παρ. 7 του Νόμου 4557/2018», και
 • Παράρτημα IV: «ΚΑΔ Υπόχρεων προσώπων».

ΦΕΚ Β’ 4750/8.9.2022