Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Ορισμός εγγράφων και στοιχείων για την πιστοποίηση και επαλήθευση από τους ενεχυροδανειστές και αργυραμοιβούς της ταυτότητας των πελατών και των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του Νόμου 4557/2018

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 4656) η υπ’ αριθμ. 1014/13/6-γ΄ Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω της οποίας καθορίζονται τα έγγραφα και τα (κατ’ ελάχιστον) στοιχεία που απαιτούνται για τη διενέργεια της πιστοποίησης και επαλήθευσης του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου από τους ενεχυροδανειστές και τους αργυραμοιβούς.

ΦΕΚ Β’ 4656/5.9.2022