Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘ΕΒΑ’) για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για την εκπλήρωση εποπτικών καθηκόντων σχετικών με ζητήματα AML/CFT για το έτος 2021

Την 1η Σεπτεμβρίου 2022, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε 29σέλιδη έκθεση για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για την εκπλήρωση των εποπτικών τους καθηκόντων σχετικών με ζητήματα AML/CFT κατά τη διάρκεια του 2021.

Η έκθεση εξετάζει την έως τώρα εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) για τη συγκρότηση και λειτουργία των εποπτικών κολλεγίων (“supervisory colleges”) σε ζητήματα AML/CFT.

Έκθεση