Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και λοιπές λειτουργίες για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (‘ΦΗΜ’) και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από ΦΗΜ

Στις 25 Ιουλίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3940) η υπ’ αριθμ. Α. 1098 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία καθορίζονται οι προδιαγραφές του πρωτοκόλλου επικοινωνίας και λοιπές λειτουργίες, για την διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Η Απόφαση ισχύει από 1/1/2023.

ΦΕΚ Β’ 3940/25.7.2022