Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συνεργειών ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ φορέων του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 20 Ιουλίου 2022, η ‘FATF’ δημοσίευσε 68σέλιδη έκθεση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συνεργειών ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ φορέων του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Με την έκθεση αυτή η ‘FATF’ επιχειρεί να συνδράμει τα μέλη της (ένα εκ των οποίων είναι και η Ελλάδα) στον σχεδιασμό και την εφαρμογή συνεργειών ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ φορέων του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (π.χ. τεχνητή νοημοσύνη), με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Έκθεση FATF