Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για την ψηφιακή στρατηγική καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τις αρχές επιβολής του νόμου (“law enforcement agencies”)

Στις 8 Ιουνίου 2022, η ‘FATF’ δημοσίευσε έκθεση για την ψηφιακή στρατηγική καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Στην έκθεση αυτή, η οποία είναι εμπιστευτική και διαθέσιμη μόνο στις δημόσιες αρχές, εξετάζεται ο τρόπος αξιοποίησης της τεχνολογίας από τις αρχές επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ενημερωτικό σημείωμα