Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Τροποποίηση του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018 για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Στις 3 Ιουνίου 2022, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο Νόμου «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις», στο άρθρο 80 του οποίου περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων με σχετική τροποποίηση του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018.

Σχέδιο Νόμου