Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Δημόσια διαβούλευση σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 «για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμών πλην των μετρητών»

Στις 20 Μαΐου 2022, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο “opengov” σχέδιο Νόμου, μέσω του οποίου ενσωματώνεται η Οδηγία (ΕΕ) 2019/713 «για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμών πλην των μετρητών». Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00.

Σχέδιο Νόμου