Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Δημοσίευση διορθωτικού του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2175 «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’)»

Στις 4 Μαΐου 2022, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ διορθωτικό του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2175. Με τον εν λόγω Κανονισμό τροποποιείται, μεταξύ άλλων, ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 «σχετικά με τη σύσταση της ‘EBA’». Ειδικότερα:

  • συγκεντρώνονται οι εξουσίες που αφορούν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ εντός της ‘EBA’, και
  • ενισχύονται τα καθήκοντα και οι εξουσίες της, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας υπόκεινται σε αποτελεσματική και συνεπή εποπτεία από όλες τις εθνικές αρμόδιες αρχές και ότι αυτές (οι εθνικές αρμόδιες αρχές) συνεργάζονται και ανταλλάσσουν τις απαραίτητες προς το σκοπό αυτό πληροφορίες.

Περαιτέρω, στα εσωτερικά άρθρα 9α, 9β και 9γ του άρθρου 1 του εν λόγω Κανονισμού περιλαμβάνονται αναλυτικές διατάξεις για τα ειδικά καθήκοντα της ‘EBA’ σε σχέση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ.

Οι διατάξεις του άρθρου 1, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ειδικά καθήκοντα της ‘EBA’ στο πεδίο του “AML/CFT”, τέθηκαν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2020.

Διορθωτικό