Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Κείμενο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) αναφορικά με τις προκαταρκτικές παρατηρήσεις της σε σχέση με επιλεγμένα δεδομένα περιστατικών απάτης στις συναλλαγές πληρωμών στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 17 Ιανουαρίου 2022, η ‘EBA’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 19 Απριλίου 2022, κείμενο σχετικά με τις προκαταρκτικές παρατηρήσεις της σχετικά με επιλεγμένα δεδομένα περιστατικών απάτης στις συναλλαγές πληρωμών στο πλαίσιο της PSD 2, όπως αυτά υποβλήθηκαν από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος) το 2019 και το 2020, σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της ‘EBA’.

Στο κείμενο διαβούλευσης παρουσιάζονται τα κύρια ευρήματα που σχετίζονται με τις ακόλουθες τρεις (3) υπηρεσίες πληρωμών:

  • μεταφορές πίστωσης,
  • συναλλαγές με κάρτες πληρωμών, και
  • αναλήψεις μετρητών.

Οι απαντήσεις στα εννέα (9) ερωτήματα που τίθενται στο κείμενο διαβούλευσης θα υποστηρίξουν την ‘ΕΒΑ’, την ΕΚΤ και τις αρμόδιες εθνικές αρχές (στην περίπτωση της Ελλάδας την ΤτΕ) στην ερμηνεία και στη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων που σχετίζονται με περιστατικά απάτης στις συναλλαγές πληρωμών, τα οποία θα υποβάλλονται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών τα επόμενα έτη.

Κείμενο διαβούλευσης