Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AML/CFT’)

Στις 5 Ιανουαρίου 2022, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε 40σέλιδη Γνώμη αναφορικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας  που ελλοχεύουν για το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό του από τις πολιτικές “de-risking” που λαμβάνουν ενίοτε τα πιστωτικά και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα.

Ειδικότερα, η παροχή πρόσβασης σε τουλάχιστον βασικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες συνιστά προϋπόθεση για τη συμμετοχή των οικονομικών μονάδων (καταναλωτών και επιχειρήσεων) στη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική ζωή και οι εκάστοτε πολιτικές “de-risking”, όταν δεν δικαιολογούνται, ενδέχεται να επιφέρουν τον χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό (“financial exclusion”) των νόμιμων πελατών. Τέλος, οι πολιτικές “de-risking” ενδέχεται, επίσης, να επηρεάσουν τις συνθήκες ανταγωνισμού, καθώς και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Γνώμη