Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για θέματα προληπτικής εποπτείας και AML/CFT και των εθνικών Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (‘FIUs’)

Στις 16 Δεκεμβρίου 2021, η ‘EBA’ δημοσίευσε τις κατευθυντήριες γραμμές της για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για θέματα προληπτικής εποπτείας και AML/CFT και των εθνικών Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (‘FIUs’).

Βασικός στόχος των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών, σύμφωνα με το άρθρο 117(6) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (‘CRD’), είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών και των ‘FIUs’ για την αποτελεσματική και έγκαιρη πρόληψη και καταστολή ‘AML/CFT’ εγκλημάτων.

Παράλληλα, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές συμπληρώνουν τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) για τη συγκρότηση εποπτικών κολλεγίων (“supervisory colleges”) για ζητήματα AML/CFT.

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιουνίου 2022.

Κατευθυντήριες γραμμές