Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την επίβλεψη των σχημάτων άμεσων χρεώσεων και μεταφορών πίστωσης από το Ευρωσύστημα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014, δύο (2) κείμενα κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την επίβλεψη των σχημάτων άμεσων χρεώσεων και μεταφορών πίστωσης αντίστοιχα.

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα αξιοποιηθούν τόσο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αξιολόγηση των SEPA Credit Transfer και SEPA Direct Debit Schemes (Core & B2B) του European Payments Council (EPC), όσο και από την Τράπεζα της Ελλάδος για την αξιολόγηση των Κανονισμών λειτουργίας των DIAS Credit Transfer (DCT) και DIAS Direct Debit (DDD) της ΔΙΑΣ.