Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) για την εφαρμογή των «Αρχών για τις Υποδομές των Χρηματοπιστωτικών Αγορών» (‘PFMIs’) στις συμβάσεις διακανονισμού συναλλαγών που αφορούν “stablecoins”

Στις 6 Οκτωβρίου 2021, η ‘CPMI’, σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς  (‘IOSCO’), έθεσαν σε δημόσια διαβούλευση, έως την 1η Δεκεμβρίου 2021, 22σέλιδο κείμενο, στο οποίο προβλέπεται η διαμόρφωση Οδηγού για την εφαρμογή των ‘PFMIs’, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί από τον Απρίλιο του 2012, στις «συστημικά σημαντικές» συμβάσεις διακανονισμού συναλλαγών που αφορούν “stablecoins” (συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συμβάσεων).

Κείμενο διαβούλευσης