Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Υιοθέτηση κανόνων προληπτικής εποπτείας εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, παροχής πιστώσεων, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων του ν. 4701/2020

Στις 7 Οκτωβρίου 2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄4642) η υπ’ αριθμ. 193/2/27.09.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Κανόνες προληπτικής εποπτείας εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, παροχής πιστώσεων, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων του ν. 4701/2020».

Ειδικότερα, στην ως άνω απόφαση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κανόνες προληπτικής εποπτείας αναφορικά με ζητήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων, καθώς και διατάξεις αναφορικά με τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλουν τα εν λόγω ιδρύματα. Τέλος, σημειώνεται ότι στο Κεφάλαιο Γ’ της παρούσας απόφασης προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή της υπ’ αρ. 2501/31.10.2002 ΠΔ/ΤΕ "Ενημέρωση των συναλλασσόμενων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους".

ΠΕΕ 193/2/27.09.2021