Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εταιρειών: α) χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) παροχής πιστώσεων και γ) πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων

Στις 7 Οκτωβρίου 2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 4642) η υπ’ αριθμ. 193/1/27.09.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εταιρειών: α) χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) παροχής πιστώσεων και γ) πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων - Ειδικές συμμετοχές - Κατάργηση της υπ’ αρ. 2622/21.12.2009 πράξης του Διοικητή "Προϋποθέσεις για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των α) εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) εταιρειών παροχής πιστώσεων και γ) εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων" (Β΄ 3/2010) και άλλων Πράξεων Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος».

Σε αδρές γραμμές, στην ως άνω απόφαση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις που αφορούν τις εταιρίες:  α)χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) παροχής πιστώσεων και γ) πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και ειδικότερα τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των εν λόγω εταιριών, καθώς και θέματα απόκτησης, διάθεσης ή αύξησης συμμετοχής σε λειτουργούν χρηματοδοτικό ίδρυμα με έδρα στην Ελλάδα. 

ΠΕΕ 193/1/27.09.2021