Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 248/2014 για την τροποποίηση του Κανονισμού (EE) αριθ. 260/2012 όσον αφορά τη μετάβαση σε μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ολόκληρη την Ένωση

Στις 9 Ιανουαρίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση τροποποίησης του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 260/2012[1] με σκοπό την υιοθέτηση εξάμηνης περιόδου προσαρμογής, πέραν της 1ης Φεβρουαρίου 2014, για την αποδοχή μεταφορών πίστωσης και άμεσων χρεώσεων που δεν πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του Κανονισμού.

Την πρόταση ακολούθησε η δημοσίευση συμβιβαστικού κειμένου εκ μέρους του Συμβουλίου, καθώς και η Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (CON/2014/3) στην οποία τονίστηκε ότι ο προτεινόμενος Κανονισμός προκάλεσε σύγχυση στις αγορές, όσον αφορά την προθεσμία μετάβασης και, επομένως, καθίσταται επείγουσα η ανάγκη παροχής σαφούς καθοδήγησης.

H τροποποίηση του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 260/2012, εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014 και από το Συμβούλιο (ECOFIN) την Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014.

Την Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (EE) αριθ. 248/2014[2] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 260/2012 όσον αφορά τη μετάβαση σε μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ολόκληρη την Ένωση.

Ο νέος Κανονισμός (EΕ) 248/2014, ο οποίος τροποποιεί  τον Κανονισμό (EE) 260/2012 και ενσωματώνει την εξάμηνη παράταση (έως 1.8.2014) σχετικά με τα SEPA end-dates έχει αναδρομική ισχύ από την 31η Ιανουαρίου 2014.


[1] ΕΕ L94, 30.3.2012, σελ. 22-37.

[2] ΕΕ L 84, 20.3.2014, σελ. 1-3