Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Δημοσίευση της νομοθετικής δέσμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 20 Ιουλίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την προτεινόμενη νομοθετική της δέσμη για την θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η εν λόγω νομοθετική δέσμη περιλαμβάνει τα εξής:

  • πρόταση Κανονισμού (‘AMLR’), η οποία περιλαμβάνει τις βασικές διατάξεις των υφιστάμενων Οδηγιών (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’) και (ΕΕ) 2018/843 (‘AMLD V’) (π.χ. διατάξεις για τη δέουσα επιμέλεια και τον πραγματικό δικαιούχο νομικών προσώπων),
  • πρόταση Οδηγίας (‘AMLD 6’), η οποία καταργεί τις υφιστάμενες Οδηγίες (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’) και 2018/843 (‘AMLD V’) και περιλαμβάνει προβλέψεις που δεν καλύπτονται από την ανωτέρω πρόταση Κανονισμού (π.χ. διατάξεις για τις εθνικές εποπτικές αρχές),
  • πρόταση Κανονισμού (‘AMLAR’), μέσω της οποίας θεσμοθετείται η πανευρωπαϊκή εποπτική αρχή σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η έναρξη λειτουργίας της οποίας τοποθετείται για τις αρχές του 2024, και
  • πρόταση Κανονισμού, μέσω της οποίας ρυθμίζονται οι δραστηριότητες των παρόχων “crypto-assets”.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η νομική επεξεργασία των ανωτέρω νομοθετικών προτάσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ για την τελική τους διαμόρφωση και συνακόλουθη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.