Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημοσίευση του Ν. 4818/2021 (Άρθρα 34 - 39) - Τροποποιήσεις Ν. 4738/2020 και Ψηφιακή πλατφόρμα Κώδικα Δεοντολογίας της ΤτΕ

Στις 18 Ιουλίου 2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 124) ο Ν. 4818/2021 με τίτλο «α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις - β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 206), βάσει της υπό στοιχεία C(2021) 2545/9.4.2021 (2021/N) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» - γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας - Τροποποιήσεις του ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις - δ) Λοιπές επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών».

Ειδικότερα, στο Μέρος Γ’ του εν λόγω νόμου και πιο συγκεκριμένα, με τα άρθρα 34 – 38 εισάγεται σειρά τροποποιήσεων στις διατάξεις του Ν. 4738/2020 για τη Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας. Επιπλέον, στο άρθρο 39 του Ν. 4818/2021 προβλέπται η διεξαγωγή μέσω ψηφιακής πλατφόρμας των Σταδίων 2 και 4 της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013. 

Ν. 4818/2021 (ΦΕΚ Α' 124/18.07.2021)