Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Δημοσίευση Νόμου 4816/2021 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 «σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου» (‘AMLD VI’)

Στις 9 Ιουλίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 118) ο Νόμος 4816/2021, με τα άρθρα 3-11 του οποίου ενσωματώνεται στην εθνική μας έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 (‘AMLD VI’).

Επιπλέον, στο άρθρο 34 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη λήψη υποστηρικτικών μέτρων των εμβολιασθέντων ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής διευκόλυνσης ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ σε κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας 18 - 25 ετών, που έχει ολοκληρώσει την πρώτη δόση εμβολιασμού ή, σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, τη μόνη δόση εμβολιασμού, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.

ΦΕΚ Α’ 118/9.7.2021