Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2012/16 της 20ης Ιουλίου 2012 σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων για υπηρεσίες χρηματικού

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 δημοσιεύτηκε στην  Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η
Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2012/16 της 20ης Ιουλίου 2012 (L245/11.9.2012, σελ. 3-12) σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων για υπηρεσίες χρηματικού.

Καθώς οι υπηρεσίες χρηματικού που προσφέρουν σήμερα οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ (ΕθνΚΤ)  ποικίλλουν σε σημαντικό βαθμό, η ανταλλαγή δεδομένων για υπηρεσίες χρηματικού (Data Exchange for Cash Services – DECS) διασφαλίζει τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων για διασυνοριακές συναλλαγές μετρητών και μεταφορές μεγάλων ποσοτήτων τραπεζογραμματίων ευρώ μεταξύ ΕθνΚΤ που χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα διαχείρισης χρηματικού.

Η DECS δεν επηρεάζει την παροχή υπηρεσιών χρηματικού από τις ΕθνΚΤ σε εγχώριο επίπεδο.

Η κατευθυντήρια γραμμή, η οποία απευθύνεται στις ΕθνΚΤ, αρχίζει να ισχύει την 1η Οκτωβρίου 2012.