Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση της Κατευθυντήριας Γραμμής της ΕΚΤ σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες στην ΕΚΤ για τις στατιστικές πληρωμών (ΕΚΤ/2021/13)

Στις 11 Ιουνίου 2021, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2021/832 της ΕΚΤ σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες στην ΕΚΤ για τις στατιστικές πληρωμών (ΕΚΤ/2021/13).

Με την εν λόγω κατευθυντήρια γραμμή, η οποία τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Φεβρουαρίου 2022, ορίζονται οι στατιστικές πληροφορίες που παρέχονται στην ΕΚΤ, η μεταχείρισή τους, η συχνότητα και οι προθεσμίες παροχής τους και τα συναφή εφαρμοστέα πρότυπα.

Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2021/832