Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Κείμενο εργασίας της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (‘BIS’) για τα ψηφιακά νομίσματα Κεντρικών Τραπεζών (‘CBDCs’)

Στις 8 Ιουνίου 2021, η ‘BIS’ δημοσίευσε  στην ιστοσελίδα της 20σέλιδο κείμενο εργασίας για τα ‘CBDCs’, στο οποίο εξετάζεται το εύρος των προτεινόμενων αρχιτεκτονικών που ακολουθούν οι Κεντρικές Τράπεζες ανά την υφήλιο σε σχέση με το σχεδιασμό των ‘CBDCs’, ο τρόπος με τον οποίο αυτά συμπληρώνουν τις υφιστάμενες λύσεις διενέργειας συναλλαγών πληρωμών, καθώς και οι επιπτώσεις τους στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και στον ρόλο που επιτελούν οι Κεντρικές Τράπεζες ανά την υφήλιο.

Κείμενο εργασίας