Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση Κανονισμού (ΕΕ) 2021/887 «για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αρμοδιότητας για Βιομηχανικά, Τεχνολογικά και Ερευνητικά Θέματα Κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού»

Στις 8 Ιουνίου 2021, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/887 «για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αρμοδιότητας για Βιομηχανικά, Τεχνολογικά και Ερευνητικά Θέματα Κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού».

Σύμφωνα με το άρθρο 1(1) του εν λόγω Κανονισμού, συστήνεται το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρμοδιότητας για Βιομηχανικά, Τεχνολογικά και Ερευνητικά Θέματα Κυβερνοασφάλειας και το δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού. Θεσπίζονται, επίσης, κανόνες για τον ορισμό των εθνικών κέντρων συντονισμού, καθώς και κανόνες για τη σύσταση της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Ο εν λόγω Κανονισμός τίθεται, επί της αρχής, σε εφαρμογή στις 28 Ιουνίου 2021.

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/887