Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Απόφαση EKT/2012/19 της 7ης Σεπτεμβρίου 2012 που τροποποιεί την Απόφαση ΕΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2012 δημοσιεύτηκε στην  Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Απόφαση EKT/2012/19 της 7ης Σεπτεμβρίου 2012 (L253/20.9.2012, σελ. 19-31) η οποία τροποποιεί την Απόφαση ΕΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία.

Οι τροποποιούμενες της Απόφασης ΕΚΤ/2010/14 διατάξεις αφορούν κυρίως τεχνικού περιεχομένου αλλαγές στα Παραρτήματα. Επίσης, οι φορείς που διαχειρίζονται μετρητά θα επανακυκλοφορούν τραπεζογραμμάτια ευρώ μέσω μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, μόνο εάν αυτά (τα μηχανήματα επεξεργασίας) έχουν ελεγχθεί επιτυχώς από το Ευρωσύστημα και έχουν αναρτηθεί στον κατάλογο που δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΚΤ, και μόνο για τις ονομαστικές αξίες και τις σειρές των τραπεζογραμματίων ευρώ που δημοσιεύονται από την ΕΚΤ.

Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των σχετικών διατάξεων ορίστηκε η 21η Σεπτεμβρίου 2012.