Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Ειδικό διατραπεζικό μήνυμα για τις συναλλαγές μεταφοράς υπολοίπου δανείων

Με σκοπό τη μείωση περιστατικών πιθανής απάτης στις συναλλαγές μεταφοράς υπολοίπου δανείων αναπτύχθηκε και άρχισε να λειτουργεί, από τον Απρίλιο 2011, το νέο ειδικού σκοπού διατραπεζικό μήνυμα.

Με την αξιοποίηση του συγκεκριμένου διατραπεζικού μηνύματος μεταφοράς κεφαλαίων από τις τράπεζες επιδιώκεται η εξειδίκευση της πληρωμής (αποκλειστικά για αποπληρωμή δανείου) και η, εξ αυτού του λόγου, καλύτερη αντιμετώπιση περιστατικών πιθανής απάτης.