Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση της νέας στρατηγικής του Ευρωσυστήματος για τις πληρωμές μικρής αξίας (“retail payments”)

Στις 23 Απριλίου 2021, η ΕΚΤ δημοσίευσε τη νέα 5σέλιδη στρατηγική του Ευρωσυστήματος για τις πληρωμές μικρής αξίας. Η στρατηγική αυτή εστιάζεται στη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού χώρου πληρωμών με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, καθώς και στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Σημαντικές παράμετροι της στρατηγικής είναι, επίσης, το χαμηλό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού.

Στους ευρύτερους στόχους της στρατηγικής του Ευρωσυστήματος εντάσσονται επίσης:

  • η περαιτέρω διευκόλυνση, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα των διασυνοριακών πληρωμών σε ευρώ και άλλα νομίσματα στην ΕΕ, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, και τις δυνατότητες του ΤΙPS,
  • η υποστήριξη της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και ενός σύγχρονου οικοσυστήματος πληρωμών στην ΕΕ,
  • η θετική αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πληρωμών (European Payments Initiative – EPI) που προέρχεται από την αγορά με σκοπό τη δημιουργία σχήματος καρτών με ευρωπαϊκή ταυτότητα και δυνατότητα διασύνδεσης με το ΤΙPS, και
  • η περιβαλλοντική βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών υποδομών και συναλλαγών που αφορούν πληρωμές μικρής αξίας.

Κείμενο στρατηγικής