Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Έκδοση Κανονισμού εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα στην αγορά τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με την περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του Νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180)

Στις 21 Απριλίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1633) η υπ’ αριθμ. 554/5/15.04.2021 Απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων («ΕΕΕΠ»), η διάρθρωση της οποίας είναι η εξής:

 • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται οι σχετικοί ορισμοί,
 • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον σκοπό/αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής,
 • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις υποχρεώσεις των υπόχρεων προσώπων,
 • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης,
 • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης,
 • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για την Έκθεση Συμμόρφωσης,
 • στο άρθρο 7 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα μέτρα δέουσας επιμέλειας.
 • στο άρθρο 8 περιλαμβάνονται διατάξεις για την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας από τα υπόχρεα πρόσωπα,
 • στο άρθρο 9 περιλαμβάνονται διατάξεις για την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας από τα τρίτα μέρη,
 • στο άρθρο 10 περιλαμβάνονται διατάξεις για την υποβολή αναφορών και την απαγόρευση γνωστοποίησης,
 • στο άρθρο 11 περιλαμβάνονται διατάξεις για την τήρηση αρχείων,
 • στο άρθρο 12 περιλαμβάνονται διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • στο άρθρο 13 περιλαμβάνονται διατάξεις για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του Παίκτη τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη,
 • στο άρθρο 14 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Περιαγωγής,
 • στο άρθρο 15 περιλαμβάνονται διατάξεις για Πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του Παίκτη Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται επίγεια,
 • στο άρθρο 16 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη βεβαίωση και το πιστοποιητικό κερδών,
 • στο άρθρο 17 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη γνωστοποίηση λογαριασμών,
 • στο άρθρο 18 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις υποχρεώσεις των οντοτήτων του Φυσικού Δικτύου Τυχερών Παιγνίων,
 • στο άρθρο 19 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον έλεγχο συμμόρφωσης,
 • στο άρθρο 20 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία συμμόρφωσης,
 • στο άρθρο 21 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα διοικητικά μέτρα και τις κυρώσεις,
 • στο άρθρο 22 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα κριτήρια προσδιορισμού και επιμέτρησης των διοικητικών κυρώσεων,
 • στο άρθρο 23 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις ελαφρυντικές περιστάσεις,
 • στο άρθρο 24 περιλαμβάνονται διατάξεις για την υποτροπή,
 • στο άρθρο 25 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία καταβολής του προστίμου,
 • στο άρθρο 26 περιλαμβάνονται λοιπές διατάξεις,
 • στο άρθρο 27 περιλαμβάνονται οι μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις, και
 • στο άρθρο 28 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι 21 Απριλίου 2021).

Η Απόφαση αυτή συμπληρώνεται από τρία (3) Παραρτήματα που αφορούν:

 • την ενδεικτική απαρίθμηση μεθόδων πιστοποίησης και επαλήθευσης ταυτότητας του παίκτη τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικού λογαριασμού ή ατομικής κάρτας παίκτη,
 • την πιστοποίηση και επαλήθευση ταυτότητας του παίκτη κατά την έκδοση βεβαίωσης κέρδους ή πιστοποιητικού κερδών, και
 • την ενδεικτική τυπολογία ύποπτων ή ασύνηθων συναλλαγών στα τυχερά παιγνία.

ΦΕΚ Β’ 1633/21.4.2021