Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημοσίευση του Ν. 4797/2021 (Άρθρο 53) - Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για πληγέντες από θεομηνία

Στις 23 Απριλίου 2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α' 66) ο Ν. 4797/2021 με τίτλο "Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις". 

Ειδικότερα, στο άρθρο 53 του εν λόγω Νόμου προβλέπεται η αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για πληγέντες από θεομηνία, για χρονικό διάστημα έξι μηνών με δυνατότητα παράτασης επιπλέον έξι μηνών. 

Ν. 4797/2021