Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Ενημέρωση των τραπεζών σχετικά με τις εξελίξεις για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και συλλογή στατιστικών στοιχείων

Η ΕΕΤ ενημερώνει συστηματικά τα μέλη της με το σύνολο του υλικού που έρχεται σε γνώση της από διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς και έχει σχέση με την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος στα μέσα και τα συστήματα πληρωμών. Επίσης, σε συνεργασία με τις τράπεζες μέλη της, συλλέγει, επεξεργάζεται και αποστέλλει:

  • αναλυτικές πληροφορίες για το κάθε περιστατικό αντιγραφής καρτών (skimming) που συμβαίνει στην Ελλάδα,
  • συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τα περιστατικά skimming που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα,
  • συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία από περιστατικά skimming που κοινοποιούνται στην ΕΕΤ και αφορούν λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, και
  • χρηματικές απώλειες που είχαν οι τράπεζες από αντιγραφές καρτών στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.