Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Αρχές της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (‘BCBS’) αναφορικά με το λειτουργικό κίνδυνο και τη λειτουργική ανθεκτικότητα (“resilience”)

Στις 31 Μαρτίου 2021, η ‘BCBS’ δημοσίευσε:

  • τις αρχές για τη διασφάλιση λειτουργικής ανθεκτικότητας (operational resilience), και
  • τις αναθεωρημένες αρχές για την συνετή διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου.

Στόχος των αρχών για τη διασφάλιση λειτουργικής ανθεκτικότητας είναι η καθιέρωση ενός πλαισίου που θα ενισχύσει την ικανότητα των τραπεζών να ανταπεξέρχονται σε γεγονότα που σχετίζονται με το λειτουργικό κίνδυνο και εδνέχεται να προκαλέσουν λειτουργικές αποτυχίες ή ευρείας κλίμακας αναταραχές (κυβερνοεπιθέσεις κ.λπ.).

Περαιτέρω, στόχος των αναθεωρημένων αρχών για την συνετή διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου είναι η ευθυγράμμιση τους με το νέο σχετικό διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο και η ενίσχυση της σαφήνειάς τους.