Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημοσίευση του Ν. 4790/2021 (Άρθρα 64 - 77) - Συνεισφορά του Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού Covid-19

Στις 2 Απριλίου 2021 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Επίσημης Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ο Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α' 48/31.03.2021) με τίτλο "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα". 

Ο Ν. 4790/2021 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις σχετικά με τη «Συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού Covid-19» (πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ). Πιο συγκεκριμένα, στα άρθρα 64 – 77 καθορίζονται το πεδίο εφαρμογής και τα κριτήρια επιλεξιμότητας αυτού του προγράμματος, καθώς και η διαδικασία υποβολής της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και περιλαμβάνονται οι σχετικές διατάξεις για την καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου.

Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α' 48)