Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Δημοσίευση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/369 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τη θέσπιση των τεχνικών προδιαγραφών και των διαδικασιών που απαιτούνται για το σύστημα διασύνδεσης των κεντρικών μητρώων το οποίο αναφέρεται στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/849»

Στις 2 Μαρτίου 2021, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/369 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τη θέσπιση των τεχνικών προδιαγραφών και των διαδικασιών που απαιτούνται για το σύστημα διασύνδεσης των κεντρικών μητρώων το οποίο αναφέρεται στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/849, όπως ισχύει».

Στο Παράρτημα του εν λόγω Κανονισμού καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι διαδικασίες για το ευρωπαϊκό σύστημα διασύνδεσης των Εθνικών Μητρώων Πραγματικών Δικαιούχων και Μητρώων Πραγματικών Δικαιούχων Εμπιστευμάτων, που προβλέπονται στα άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD IV’), όπως ισχύει. Ο Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021.

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/369