Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (‘EPC’) κειμένου διευκρινίσεων σε σχέση με το σχήμα “SEPA Request to Pay” (‘SRTP’)

Στις 5 Φεβρουαρίου 2021, το ‘EPC’ δημοσίευσε 11σέλιδο κείμενο διευκρινίσεων (“clarification paper”) σε σχέση με το σχήμα “SEPA Request to Pay”.

EPC Clarification Paper