Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (‘EPC’) των “Implementation Guidelines” του σχήματος “SEPA Request to Pay” (‘SRTP’)

Την 1η Φεβρουαρίου 2021, το ‘EPC’ δημοσίευσε την 1η έκδοση των “Implementation Guidelines” του σχήματος “SEPA Request to Pay” (‘SRTP’), οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή στις 15 Ιουνίου 2021.

EPC SRTP Implementation Guidelines