Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημοσίευση Ν. 4765/2021 – (Άρθρο 62) Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων επαναπροσδιορισμού των εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3869/2010

Στις 15 Ιανουαρίου 2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 6) ο Ν. 4765/2021 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις».

Ειδικότερα, στο άρθρο 62 του εν λόγω νόμου προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού των εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3869/2010, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 4745/2020, μέχρι τις 31.01.2021.

(ΦΕΚ Α' 6/15.01.2021)