Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του Νόμου 4557/2018

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5836) η υπ’ αριθμ. 149392 ΕΞ 2020 Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας τροποποιείται το άρθρο 8 της ισχύουσας υπ’ αριθμ. 67343/EΞ2019/19.6.2019 Υπουργικής Απόφασης.

Ειδικότερα, ως καταληκτική ημερομηνία για τη διαδικασία καταχώρισης όλων των υπόχρεων προσώπων ορίζεται η 1η Φεβρουαρίου 2021 (από 31 Δεκεμβρίου 2020 που ίσχυε με την προηγούμενη Υπουργική Απόφαση).

ΦΕΚ Β’ 5836/31.12.2020